Nye tjenester med ladestasjonsdata

MarkørerI 2012 utførte Ladestasjoner AS et forprosjekt med støtte fra Transnova. Hensikten var å undersøke muligheten til å bruke ladestasjonsdata for nye brukere.

 

Formålet vårt er å bidra til redusert miljøbelastning fra transportsektoren gjennom å utvikle kommersielle tjenester og produkter som stimulerer til økt bruk av energieffektive kjøretøy med lave eller ingen utslipp.

Vi utvikler både generelle og skreddersydde tjenester slik at ulike brukergrupper med elbiler kan dra nytte av ladeinfrastrukturen. Også utover hva vi så langt har utviklet for det generelle forbrukermarkedet av personlige elbilister.

Bak Ladestasjoner AS er det et utvalg mennesker med en bred og variert erfaring med elbil, og hvor de fleste i det daglige arbeider med utvikling av IKT-løsninger. Norsk Elbilforening har en eierandel.

Hovedmålet med forprosjektet har vært å utforske og utvikle nye, skreddersydde tjenester basert på ladestasjonsdata, slik at dette kan stimulere til økt bruk av ladbare kjøretøy for nye brukergrupper i det profesjonelle markedet. Dette omfatter transportnæringen, flåteeiere, drosjer, bilutleie / leasing / deling, bilimportører, infrastrukturutbyggere og leverandører av digitale kartverk.

Norge er i en unik situasjon ved å ha en nær komplett, åpen database for ladestasjonsinformasjon – NOBIL. Denne er under kontinuerlig utvikling og nye muligheter melder seg med formidling av sanntidsdata, og også et framtidig scenario med toveiskommunikasjon mellom elbilist og ladestasjon. Muligheter prosjektet også kunne undersøke.

I et undersøkende forprosjekt må behov, muligheter og nytte avklares gjennom dialog med aktørene. Dette inkluderer også utvikling av modeller for løsninger til demonstrasjonsbruk. Transnova har gjennom støtteprogrammet P4-2011 bidratt til at dette undersøkende forprosjektet kunne gjennomføres. Norsk Elbilforening har vært en aktiv samarbeidspartner.

Arbeidet har blitt lagt opp på en slik måte at vi har forsøkt å identifisere de utfordringene og mulighetene, både praktiske og strategiske, som de profesjonelle brukerne står ovenfor i forbindelse med innfasing av elektriske kjøretøy. Vi tok kontakt med aktører innenfor mange ulike segmenter for å gjøre dybdeintervju for å avklare hva prosjektet kunne bidra med.

Taxi hurtigladerDet er vår oppfatning at mange profesjonelle aktører, av transportøkonomiske og miljømessige grunner, ønsker å ta i bruk elektriske kjøretøy nå som elbilene begynner å bli mer egnet for formålet. Likevel viser det seg at flere aktører ikke har tenkt over alle de praktiske utfordringene elbilbruk vil medføre for deres virksomhet. Det er nettopp en del av disse praktiske utfordringene prosjektet har bidratt til å identifisere. Deler av dette omfatter problemstillinger som går utover rent bruk av ladestasjonsdata, men ses på som nødvendig å løse for å kunne realisere økt bruk av elbiler. Ikke minst for å unngå at innfasingsprosjekter vil mislykkes.

I tillegg ble vi utfordret på et område i yttergrensa av prosjektets formål da det oppsto et behov i infrastrukturbransjen, blant elbilistene og myndighetene, om å få presentert en mulig løsning for påbegynt interoperabilitet knytta til tilgang og betaling for lading av elbil. Prosjektet tok på seg denne oppgaven etter å ha avklart dette med Transnova.

Prosjektet har vist oss at det er en del spennende muligheter å ta fatt i. Framover vil vi gjøre det samtidig som vi forbedrer tjenesten vår for den vanlige elbilisten. Disse arbeidsoppgavene er litt hånd i hanske.

Hvis du vil lese mer om forprosjektet vårt, kan du ta en kjapp kikk på denne presentasjonen.
De mest nysgjerrige kan lese hele rapporten.
Vi tar gjerne imot innspill og idéer for det videre arbeidet vårt.

Transnova

AddThis Social Bookmark Button

Google Play

iTunes

Lading for «dummies»

lading for dummies